08/29/2016 07:06:03
หน่วยกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในหลากหลายสาขาวิชา และปลูกฝังคุณธรรมด้านหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของชาติ อีกทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของ สถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
2.เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้กฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ
3.เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
4.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนวิชาตามที่ตัวเองต้องการได้อย่าง กว้างขวางมากที่สุด
5.เพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการรับผู้มีความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านนั้น ๆ เข้าทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
6.เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีจริยธรรมทั้งมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น

 

คำอธิบายกระบวนวิชา LAW ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

1.แผนกำหนดการศึกษา LA_เป็น LAWประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.เปรียบเทียบวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป LA เป็น LAWประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. รายวิชา LA เป็น LAWประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

4.แบบตรวจสอบหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต LAประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

1. แผนกำหนดการศึกษา LW เป็น LAWประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.เปรียบเทียบวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป LW เป็น LAWประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

3.รายวิชา LW เป็น LAWประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

4.ตัวอย่างแบบตรวจสอบหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต LAWประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง